- !

:

                                                      

( 50 ):


(Szabo) ( . 1951)
(Szabo) (1912-87)
(Szabo) ( . 1938)
( . sabot)
(1893-1970)
( . 1964)

( . sabotage)


( . sabur)
(1908-74)
(1907-79)
(Sava)

(Savannah)
( . sabana)


(Savart) (1791-1841)
(1911-80)
(1881-1946)
(Savater) ( . 1947)

(439-532)
( . . 330)
( . . 312)

( . 276)
( . 1435)
( . 1936)
-
(1884-1939)
( . 1942)
() - () ( . . 345)

(1873-1923)
( . 1920)
( ) (1888-1943)
( . 1948)

(1854-1915)
(1879-1925)
(1926-70)
( . 1940)
(Savigny) (1779-1861)
(Savinio) ( . ) (1891-1952)
()

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:

()
( . 308)
( . 1928)
(Benton) (1889-1975)
( . 1915)
: