- !

:

                                                      

( 50 ):

(1885/86-1929)


()( .-. )
. .
(Slayton) ( . 1924)
( . slang)
()

(1896-1965)

()
(1783-1848)

(1836-1906)
(1836-78)
( . 1932)

(1884-1921)
(1897-1981)

( . 1914)
( . slip


( . 1934)
: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:

(1882-1958)
( ) (1800-76)
( . 1940)

(1894-1962)
: