- !

:

                                                      

( 50 ):

( . Strass
(Strazdas) (1760-1833)
(Strazdins) (1890-1964)

-

(Stranitzky) (1676-1726)


(S)


(Stransky ze Zap) (1583-1657)

( )
(Straparola) ( . 1500 - . 1557)
(Strasberg) (1901-82)
() (Strasbourg)
(Strasburger) (1844-1912)
( )


()
( . 1944)
( . strategos

()


( . stratum - ...)

( . stratum - ...)( . stratum - ) ( )
( . stratum - )
( . nautes - )
( . . 273)
(1869-1938)

(

( . stratum - )
-- (Stratford-on-Avon)
( . stratum - )

(Strautmanis) () ( . 1932)

( . 1932)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:

(1884-1953)
( . appassionato)

(5 . . .)
( . barrage - )
: