- !

:

                                                      

( 50 ):

1895
() ( . 1926)( . sympatheia - )

( . syn - patris - )
( . syn - plastos - )
( . )

( . symploke - )
(Simplon)
( . symposium
(Simpson)
(Simpson) (1811-1870)
(Simpson) (1902-84)
(1878-1965)
( . 1919)
(1710-61)
( )
( . symptoma -

(Simms) (1806-70)
( . simultane - )
( . simulatio - )

( . symphonia - )

(
-
( . synagoge - )
( . 1935)
(1893-1968)


(Sinaloa)
(Sinan) (1489 1490-1578 1588)
( . syn - anthropos - )
( . Sina - . anthropos - )
( . synapsis - )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],[121],[122],[123],[124],[125],

:

(Brest)
( . Anker

(Beatty) ( . 1938)
( )
: