- !

:

                                                      

( 50 ):

( ... . lysis -

( ... )
( ... . magistralis - )

( . automatos - )

()
()
( .)
()

()
( ... . mobilis -


- ()( . automotrice
( ... . onyma - )
( . 313)

( ... . nomos - )(1890-1919)
( ... . operor - )
( ... . pilote -
( ... )
( ... )

( ... )
( ... )

( . auctoritas - )
( . auctoritas -: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],

:

()

(Almafuerte) ( . ) (1854-1917)
( . boycott
(1584-1653)
: