- !

:

                                                      

( 50 ):

(1920-62)

()
()
()
(1905-94)
( . 1928)


(1804-68)
(1667-1746)
( . 1670-1739)
(1656-1723)
(1764-1823)
(1816/17-1868)
(?-1682)
(1639-1720)
- (1722-82)

()


(1848-85)
( . 1938)
(Dolet) (1509-46)


- (1861/62-1919)
(1903-83)
(1903-76)(Death Valley)
( . . ) (1880-1968)
(1928-79)( . dolichos - kephale - ) ()
( . dolichos - morphe - )
( . dollar

( . 1899)
(Dollo) (1857-1931)
( )
(1915-94)
( . dolmany)


: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],

:

-
() ( . . 319)
I (Bonifatius) ( . 422)
""

: