- !

:

                                                      

( 50 ):

( .
( ) (Diaz de la Pena) (1808-76)


( . 725 - . 799)
( . Diakrioi)
() ( . diakritikos - )
( . dialektos -
( )
[ . dialektike (techne) -
( )

( ...)
( . dialysis -
( . dialogos)
( . dia -

( . Diamant
( . diametros - )( . 1936)
( . dianoia)
[ . dia pason (chordon) - ()]
() ( . diapeiro - )
( . dia - ) ()

( . diarrheo - )
(Diaz) (1830-1915)
(Diaz de Mendoza) (1862-1930)
(1895-1942)
( . dia - skopeo - )


( . diaspora - )
( . diastema - )

( . diastole - )

( . diathesis - )
( . diathermaino - )


(

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],

:

(Balmer) (1825-98)

(Bontempelli) (1878-1960)
(Bayliss) (1860-1924)
( . wampumpeag - )
: