- !

:

                                                      

( 50 ):
( . tutti
()
(Tutu) ( . 193..1)
(Tutuola) ( . 1920)
(Tuulik) ( . 1940)
( . 1940)
( . tufo)
(1900-8 ..1)

( . 1933)

(1893-1937)
( ) ( . 1924)
( . 1940)
(Tucholsky) (1890-1935)
( - )
( . 1904)
(1778-1812)
(1765-1812)
- (1829-1913/14)
()
( . Tusch)

( . toucher -

( )

(1909-79)

( . )
()

(1915-65)

( . Tusche)

()
-1 (Television Francaise)
( . 1934)

(Thanh Hoa)
(1910-8 ..1)

()
( . 1929)
() (Tzara) ( .
(Tczew)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],

:

(1897-1979)
( . beams

- ( 1918 1940-44 )

: