- !

:

                                                      

( 50 ):

( . tirage
( . tyrannos)
(Tirana
( . tyrannis)
( . thyra - ...)
( . tiret
(
[ . (glandula) thyreoidea - ]
()


( . thyra - )(Tirpitz) (1849-1930)
(Mare Tirreno)
()
(Tirso de Molina) ( .
(2- . 7 . . .)


()(Tisza) (1861-1918)
( . Tisza
(1830-1902)
()
() (Tiselius) (1902-7 ..1)


(Tiso) (1887-1947)


(Tissandier) (1891-1945)
(Tissandier) (1843-99)
(Thiessen) (1899-1990)
- ()
(isserand) (1845-96)
(1897-196 ..1)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],

:

(1896-1956)
: