- !

:

                                                      

( 50 ):
1908( )

( )( . 1804-66)
(1904-70)
(1909/10-66)

( . mnemonika - ) ()
()
()
( mneme - techne - )

( )

z = x + iy


(Mniszech) ( . 1588 - . 1614)(? - 1696)
( )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],

:

( . 1908)
(Banda) (1906-94)

( ... . nomos - )
( ... . choreo - )
: