- !

:

                                                      

( 50 ):


( .-geneia()
( . therme -

( ...)
() . . .

( . metallurgeo -
( .)


( ... . meros -
( . metamiktos - )( . metamorphosis - )


( ... )
( ... . nephros - ) (


()
( . metaplasso - )

( ... . soma - )( . metastasis - )
(Metastasio) ( . .

( . metathesis - )

( ... )
( ... )
( . meta ta physika - )

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],

:

- (1870-1905)
(Gaius)
( . volant)
-
(1862/63-1937)
: