- !

:

                                                      

( 50 ):

(1868-1932)

(1896-1961)
( . 1930)
( . 1928)(1914-67)
(1913-85)

( . 1928)
(

( .1908)
(Paulhan) (1884-1968)
() (Polanyi) ( . 1929)
() (1891-1976)
(Polanski) ( . 1933)

(1905-45)
(Polgar)
(Polgar)


(1881-1973)


( . . ) (1908-81)
( . 1923)

(1796-1846)
( )

( ): [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],[81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],

:

(1936)
( . 295-373)
( 1940 )
(Alicante)
-
: