- !

:

                                                      

( 50 ):


( . 1928)( )
(Ostwald) (1853-1932)
(
- (1790-1881)
- ( ) ( . 50- . 18 . - 1788)
(Ostenbergs) ( . 1925)
(Oostende)
... ( . osteon - )
( ... . blastos -
( ... )
( ... )
( ... ...)
( ... . malakia - )
( ... . myelos - )
( . osteon - ) ( )
( ... . poros -
( ... )
( ... . tome -
( ... . phyton - )
( ... . chondros - )
( ...
( ... ...)

(Oster) ( . 1947)
( . 1947)
(1686-1747)
- (1770-1857)
( - Ostsee)

(Austin)
(Austin) (1911-60)
( . ostinato
(Ostia)
(1904-72)
(Ostrava)
( . ostrakismos

(
( . 298)

.

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],

:


()

( ) (1812-91)

: