- !

:

                                                      

( 50 ):

... ( . aequus - )
( . aequivalens -
(1460-1525)
( . aequilibris - )


() (Ekhof) (1720-1778)
( . ekdysis - )
(Ekeberg) (1767-1813)
( . equerre)
( . exaltatio - ) ( )
( . examen - )
( . exaratio - ) ( )
( . ex -
( . exarchos -
( . exegetikos - )
( . exsequor - )
( . exsecutor - )
( . exsecutio - )
( . ekzema - )
( . exemplar - )
( . exercitium - ) (.)
( . exsistentia - )
... ( . exo -

( ... . gamos - )


( ... ...)
( ... . derma - )
( ... . karpos - )
( ... . krino - )
[ . ex(pressi)on -
( ... . osteon - )
( ... ) ( )
( . exoterikos - )
( ... . therme - )
( . exotikos -
( . exophthalmos - )( . equipage)
( . equiper -
( . . ) (1902-1976)
(Eckartshausen) (1752-1803)

: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],

:(1894-1975)


: